خطای در دسترس بودن

تصور پیامدهای جذاب و پرزرق و برق برای مغز ما آسان تر از تصور وقایع پیش پا افتاده است ما دراماتیک فکر میکنیم نه کمی.
میدانیم فرمول بلک شولز در قیمت گذاری سهام اشتباه هست ولی بازهم از آن استفاده میکنیم، آواز فرانک سیناترا در قطعه “When I’m Not Near the Girl I Love” که میگه وقتی درکنار دختری که عاشقش هستم نباشم، عاشق دختری می شوم که کنارم هست و همه اینها خطای دردسترس بودن است.
بدانید ترس سیستم دفاعی بدن را ضعیف میکند و تعداد زیادی از مرگ های کرونایی به دلیل سکته بوده نه ویروس پس در خانه بمانیم و به چیزهای خوب فکر کنیم.

Category
Marketing