خطای هزینه کنکورد

اثر کنکورد یا خطای هزینه هدر رفته!
واقعا خطای مرسومی که همه ما انجام میدهیم و باید ازش پرهیز کنیم چون نتیجه اش هزینه بیشتر هست .

Category
Marketing