فاجعه دنباله روی

فاجعه دنباله روی

این که میگن خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو خطای دنباله روی را ایجاد میکند و برای دنبال شونده و دنبال کننده ممکن است فاجعه ایجاد کند پس همیشه عقیده خود را بیان کنیم ولی اصرار به پذیرش نداشته باشیم که این نیز ما را دچار خطا میکند.

 

Category
Marketing