خطای نتیجه

بنابراین، به جای از کوره در رفتن برای یک تصمیم اشتباه، یا تحسین خودمون به خاطر تصمیمی که ممکن است فقط به شکلی تصادفی به موفقیت منجر شده باشد، به خاطر بیاوریم آنچه را انجام دادیم برای چه انتخاب کردیم .
نتیجه خوب لازم هست ولی کافی نیست چون اگر دلیلش را ندانیم تکرار نتایج مشخص نیست.

Category
Marketing