Archive

  استخدام و جذب نیرو شاید مهم‌ترین مقوله در قدم نخست شروع فعالیت یک مجموعه یا تغییر نیروها باشد که در بسیاری از شرکت‌ها به این مهم آن‌چنان اهمیتی داده نمی‌شود. اغلب شرکت‌ها برای جذب نیروی کار به یک آگهی استخدام در جراید یا رسانه‌ها و...