Archive

در فضای رفتارشناسی درون سازمانی، حفظ ترکیب نیروهای کارآمد و متخصص مقوله‌ای ضروری و پراهمیت است. حتی می‌توان چنین گفت که ثبات نیروها در یک سازمان یکی از پایه‌های اصلی رسیدن به موفقیت و تعالی آن مجموعه است. اما حفظ ترکیب نیروی انسانی یک سازمان خود...