Archive

در طول تاریخ هزاران ساله‌‌ی بشریت، اندیشمندان، فیلسوفان، شاعران و خردپژوهان بسیاری در باب "غایتِ جایگاه آدمی در حیات مادی" که امکان دسترسی به آن برای بشر وجود دارد یا به عبارتی "متعالی شدن" برداشت‌ها، تفاسیر، فرضیه‌ها و نظریه‌های مختلفی ارائه داده‌اند. که البته بررسی...