مدرک یا مهارت؟ مساله این است.

مدرک یا مهارت کدام بهتر است؟
مدرک و مهارت دواصل اساسی در موفقیت شغلی است و مکمل همدیگر هستن و همپوشانی آنها باعث افزایش بهره وری و کارایی می شود پس اگر مدرک و مهارت داشته باشید هیچ وقت نگران آینده شغلی نخواهید بود

Category
Marketing